De historie

De krant bericht…
Het ontwerp
Zo was het in 2008

Korte geschiedenis van het park
In de jaren ’70 heeft de gemeente Beek en Donk bij bejaardenhuis De Regt een groenvoorziening aangelegd. Ook werd een gedeelte ingericht als dierenweide, met een volière die door de toenmalige vogelvereniging is ingericht. Die vogelvereniging was ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de volière en de verzorging van de vogels. De dierenweide werd onderhouden door de gemeente samen met vrijwilligers. 
Blijkens een krantenartikel van 5 november 1977 is een totaalplan uitgevoerd waarin ook de imkers en de beide vogelverenigingen een plaats kregen. Die plannen werden gerealiseerd met een fikse subsidie.
Begin november 1977 werd het park met veel vertoon in gebruik genomen door burgemeester Seelen. Het project heeft toen ongeveer 250.000 gulden gekost, waarvan een kwart betaald werd door de gemeente en de rest door het rijk.
Na ingebruikname is een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om samen met de gemeente het park in stand te houden – alle kosten en de verantwoording kwamen voor rekening van de gemeente.
Langzaamaan kwam men tot de conclusie dat een en ander beter geregeld moest worden. Op 3 augustus 1987 werd de notariële akte getekend voor: Stichting Dierenpark Beek en Donk

Doel van de stichting is het in stand houden van het park, het verzorgen van de aanwezige dieren, het bevorderen van de toegang en het geven van voorlichting aan bezoekers. Het eerste bestuur werd gevormd door dhr. R. Beerens (voorzitter), dhr. J. van Duijnhoven (secretaris) en dhr. M. Gerrits (penningmeester).
Door de tijd waren er veel vrijwilligers; in totaal zijn er dat tot nog toe ongeveer 100 geweest. Zonder anderen tekort te doen, mogen met name genoemd worden: mevr. Trompert-de Raaf, dhr. Cor Boudewijns, dhr. Piet Peeters en dhr. Cor van de Vijfeijken.

Naast een vaste subsidie van de gemeente werd de stichting gesteund door donateurs en bedrijven. Het aantal donateurs is een beetje tanende wat mede te maken heeft met het ouder worden van de gemiddelde leeftijd van de donateurs en mogelijk ook tengevolge van de economische crisis. We mogen echter nog steeds rekenen op materiële steun van de gemeente in de vorm van de levering van zand en stenen, en het ruimen van mest en klein afval.

Vanaf 2008 is e.e.a. in een stroomversnelling gekomen. Zo was er de mogelijke nieuwbouw, de totale omzetting van bejaardenhuis De Regt in een nieuwe vorm van Seniorenhuisvesting, en in 2009 werd ons totale hoenderbestand kapot gebeten door een beest. Deze zaken hebben de gemeente en ons aan het denken gezet, wat resulteerde in schetsontwerpen van een nieuwe inrichting van ons park.

Op enig moment werd ons gevraagd mee te werken aan de tijdelijke huisvesting van de ouderen in een deel van ons park. Na veel wikken en wegen hebben we daaraan meegewerkt en ook onze plannen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Dat resulteerde in het wederzijds aanpakken van de mogelijkheden en het doorvoeren van onze plannen. Voor de geleden schade door de hoendermoord  en onze bereidwilligheid mochten we een fiks bedrag tegemoet zien om nieuwe hoenderhokken te bouwen die enerzijds voor het publiek toegankelijk waren, maar ongewenste bezoekers konden buitensluiten. Op Werelddierendag 2010 hebben we die ruimte van 6 * 20 meter in gebruik genomen.

In de tussentijd was de gemeente naarstig op zoek gegaan naar subsidie-mogelijkheden voor het door ons voorgestelde hoofdgebouw. Begin 2011 zegde de Provincie Noord-Brabant ons een IDOP (*) subsidie toe om het bouwwerk te realiseren. Dankzij de Dorpsraad van Beek en Donk konden we (deels) de beveiliging realiseren. De kinderen van groep 5 en 6 van “t Otterke” boden een bedrag aan om de bouw te verfraaien. Ook bedrijven hebben ons geholpen met materiaal en materieel.
In april 2011 zijn we gestart met de sloop van de oude gebouwen en in mei zijn we begonnen met het bouwen van een ruimte van 8 * 20 meter voor de huisvesting van de kantine, toiletvoorzieningen, voerruimte, werkplaats, kraamhokken en zolderruimte. Daarnaast moest het verzorgen van de dieren doorgaan. En dat is gelukt!
Op 27 april 2012, ongeveer 1 jaar na start van de bouw, heeft het College van de Gemeente Laarbeek stappen gezet om zowel het 25-jarig jubileumfeest van de stichting in gang te zetten alsook het gebouw officieel te openen.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de mensen die ons moreel, financieel en met arbeid hebben gesteund. Niet alleen in de voorbije jaren, maar ook nu nog zijn wij dankbaar voor de vele vrijwilligers en donateurs.

(*) IDOP = Integraal DorpsOntwikkelingsPlan